Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

begformore
8584 cc54 500
Reposted fromgrobson grobson viascorpix scorpix
begformore
2519 edb2 500
Reposted fromprzester przester viascorpix scorpix
begformore
4699 869c 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
begformore
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viascorpix scorpix
begformore
1130 996a 500
begformore
8662 3ed7 500
Reposted frompunisher punisher viakriejtor kriejtor
begformore
4951 b1e8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawakened awakened
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
begformore
2814 e402 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaskillzmcfly skillzmcfly
begformore
0897 cdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaGabreiila Gabreiila
begformore
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
begformore
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
begformore
3902 2e97 500
Reposted fromyikes yikes viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
4900 5602 500
just visiting
Reposted fromjodynaa jodynaa viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
2728 77c2 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
Reposted fromnordern nordern viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
0407 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus vianefretete23 nefretete23

September 14 2018

begformore
0290 3ac2 500
Reposted fromowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl