Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

begformore
7154 72ef
Reposted fromzciach zciach viadazzling dazzling
begformore
begformore
1683 1fc5 500
Reposted fromtfu tfu viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
3815 ec76 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
begformore
4420 d945 500
Reposted fromowca owca
begformore
7962 37c3
Reposted fromcleanout cleanout viaowca owca
begformore
3942 d774 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaowca owca
begformore
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaowca owca

November 20 2017

begformore
1975 99eb
Reposted fromwombinka wombinka
begformore
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viapunkahontaz punkahontaz
begformore
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
begformore
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viareniooooo reniooooo
begformore
0052 4c94
Reposted fromkrzysk krzysk viaSenyia Senyia
begformore
może być tak, że skończy się to płaczem
Reposted fromzmora zmora viaSkydelan Skydelan
begformore
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viaSkydelan Skydelan
begformore
begformore
begformore
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl