Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

begformore
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
begformore
4244 9091
begformore
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
Reposted fromkikkeer kikkeer viadefinicjamilosci definicjamilosci

November 09 2018

begformore
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
begformore
0602 9540 500
Reposted fromgruetze gruetze viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
begformore
6041 82dc 500
Reposted frompapaj papaj viadefinicjamilosci definicjamilosci
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
begformore
begformore
begformore
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viadefinicjamilosci definicjamilosci
begformore
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl