Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry viaowca owca
begformore
begformore
7048 daca
Reposted fromowca owca
begformore
4676 a761 500
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa
begformore
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
begformore
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaxannabelle xannabelle
begformore
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viaxannabelle xannabelle
begformore
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
begformore
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaxannabelle xannabelle

March 04 2017

begformore
begformore
begformore
7036 1d19 500
Reposted fromowca owca
begformore
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
9339 3bf1

February 16 2017

begformore
1612 d4d5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszaaatan szaaatan
begformore
begformore
1220 fb1b 500
Reposted fromtailgunner tailgunner viakriejtor kriejtor
7351 ffa5
begformore

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaawakened awakened
begformore
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
Reposted frommajenki majenki viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl