Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

begformore
Reposted fromgruetze gruetze viapierdolony pierdolony
begformore
8334 e6ed 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
begformore
3710 a5fd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaredshadow redshadow
begformore
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaredshadow redshadow
begformore
Reposted fromDennkost Dennkost viaredshadow redshadow
begformore
8989 796d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianefretete23 nefretete23
begformore
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka vianefretete23 nefretete23
begformore
6357 445c
Reposted fromowca owca
begformore
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viaBalladyna Balladyna
begformore
5338 2b70 500
Reposted fromowca owca
begformore
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viaredshadow redshadow
begformore
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
begformore
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
begformore
9411 5d98
Reposted fromShini Shini vianefretete23 nefretete23
begformore
6445 3127 500
Reposted fromowca owca
begformore
7905 5e9a 500
Reposted fromowca owca
begformore
8081 d7a8
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
begformore
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna
begformore
8939 c71d 500
begformore
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl