Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

begformore
0287 a1c5 500
Reposted fromzciach zciach viapsychedelix psychedelix

June 12 2019

begformore
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaday11shadow day11shadow
begformore
0937 958a 500
I sercu z lodu. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaverdantforce verdantforce
begformore
Reposted fromFlau Flau viafruneman fruneman
begformore
0901 9454
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
begformore
0930 7e07 500
Reposted fromsoftboi softboi
begformore
1043 874a 500
Reposted fromsoftboi softboi
begformore
1041 0c8a 500
Reposted fromsoftboi softboi
begformore
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca
begformore
1136 8f23 500
Reposted fromowca owca
begformore
9332 9a8e
Reposted fromsoftboi softboi
begformore
9584 083c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 10 2019

begformore
“Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.”
— H. Murakami
Reposted fromirresponsible irresponsible vianimfomanka nimfomanka
begformore
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów.
— Tim Ferriss
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
begformore
Istnieję po to, by czytać książki.
— Clare Morrall
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
begformore
Błogosławieni, którzy śmieją się sami z siebie, bo im nigdy nie zabraknie rozrywki.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
begformore
wiesz jaki jestem mój problem? nie potrafię być na Ciebie długo zła
— for Kamila
begformore
3196 43c4
Reposted fromk0k0nut k0k0nut vianimfomanka nimfomanka
begformore
8977 0d97
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie vianimfomanka nimfomanka
begformore
Reposted fromgeralt geralt vianimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl