Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

begformore
begformore
begformore

January 16 2020

begformore
9884 260d 500
Reposted frompiehus piehus viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
2380 8fac 500
via epamietnik
begformore
9180 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
begformore
begformore
3322 9b1b 500
Reposted frompiehus piehus viaredshadow redshadow
begformore
1793 5705 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaredshadow redshadow
begformore
begformore
2665 10d3 500
Reposted frompiehus piehus viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
5847 e8cb 500
Reposted frompiehus piehus viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
begformore
begformore
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
begformore

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...