Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

begformore
9004 0851 500

January 22 2020

begformore
3615 93cd 500
Reposted fromowca owca
begformore
3658 e442 500
Reposted fromowca owca
begformore
3711 2927 500
Reposted fromowca owca
begformore
3712 76ba 500
Reposted fromowca owca
begformore
3715 90d7 500
Reposted fromowca owca
begformore
8545 d2d4 500
Reposted fromxawery xawery viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
Reposted frompffft pffft viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
8565 1ee6 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
7947 d077 500
Reposted fromowca owca
begformore
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley

January 20 2020

begformore
1113 83f7
begformore

Nawet jakby nasze drogi się rozeszły i spotkałbym Cię zupełnie przypadkiem za 10 lat to wiem, że serce waliłoby mi jak oszalałe i ręce by mi się trzesły.

— zupełnie tak jak mi...
Reposted fromsorriso sorriso viainmybetterworld inmybetterworld
begformore
1041 00ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaaltopalto altopalto
begformore
8015 fcb5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasrcemoje srcemoje
begformore
2892 580c 500
Reposted fromowca owca

January 18 2020

begformore
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamononok mononok
begformore
Już na starcie było wiadomo że nie dojdziemy do mety 
Reposted frommononok mononok
begformore
7832 c9dd 500
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
8284 ce62 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazombiekrasko zombiekrasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl