Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

begformore
9459 abae 500
Reposted fromwentyl wentyl
begformore
7569 eac9 500
Reposted fromwentyl wentyl
begformore
7630 4e05
Reposted fromwentyl wentyl
begformore
Amerykańscy naukowcy odkryli, że inteligentni ludzie przeklinają częściej niż tępe chuje
Reposted fromwentyl wentyl
begformore
begformore
Wybacz, jest taki limit przepłakanych, samotnych nocy, po których nie można już nazwać kogoś "bliskim".
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
begformore
Jak można przejść od żaru miłości do pustki w oczach? To najokrutniejsza śmierć.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
begformore
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMissDeWorde MissDeWorde
begformore
begformore
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
begformore
2325 6bf7 500
Reposted fromwentyl wentyl viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
begformore
Niektóre kury po odcięciu głowy potrafią biegać jeszcze kilka godzin. Ile jeszcze będę biegać z wyrwanym sercem?
— Martwy lis
begformore
8697 a9b0 500
Reposted frommalice malice viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
begformore
9818 80fa 500
Reposted fromhrafn hrafn viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
7499 c93f 500
Reposted fromteijakool teijakool viazombiekrasko zombiekrasko
begformore
begformore
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl